N+1 Groups – What’s the point?

Mission description

N+1 groups are for students and young professionals who seek personal and spiritual growth in Christ through open-minded discussions centered around the Bible, deep relationships, prayer and application of Scripture with the help of the Holy Spirit.

What do we mean by that?

N+1

We have chosen the name n+1 because we always wish to be open to one more person, one more idea, one more perspective.

Students and young professionals

Every week men and women come together in Bible Study groups all over Bratislava. We have created a platform specifically for people of our context, students and young professionals, because we are in a time of our lives when we decide what to do, why to do it, and with whom to do it. N+1 groups serve as a support for us in answering these questions, and we wish to provide it to others as well.

Personal and spiritual growth in Christ

Jesus’s life is an example we have decided to follow and God’s grace is the source of our hope. We have chosen to foster our spiritual growth by learning from one another and passing on what we have been given. We want the Gospel to move from our minds to our hearts, and, consequently, to our actions. In our personal growth, we identify our flaws and develop our talents. We do not want to remain childish in our faith, but we wish to become mature believers whose sight will constantly be shifted from themselves to God and other people.

Open-minded discussions centered around the Bible

In our discussions about the Bible and the character of God we want to consider and challenge every personal reading as well as interpretation of both secular and Christian thinkers. The group is open to people from various Christian traditions, as well as for those without a Christian background. We follow the motto: “In essentials, unity; in non-essentials, liberty; in all things, charity.”

Deep relationships

In our generation we feel a deepening need for genuine relationships. We are trying to find a way out of this friendship crisis through building a hospitable environment based on trust, honesty, encouragement, empathy and long-term involvement in each others´ lives.

Prayer

An important part of our group life is prayer. In both communal and personal prayer we slow down to look for God’s perspective on our lives and become more attentive towards Him, others and ourselves.

Application

We do not want to hold discussions only because we like to talk. Instead, we want to bring change into our lives. We look for direct application of Biblical texts and discussions in our lives – in our studies, work and relationships.

With the help of the Holy spirit

On our own, we fall short in growing spiritually. However, the Holy Spirit is our helper, comforter and counselor in all walks of life.

OR… if you want to practice your Slovak

N+1 skupiny – O čo nám ide?

N+1 biblické skupinky sú pre študentov a mladých pracujúcich, ktorí hľadajú osobný a duchovný rast v Kristovi. Robíme to cez otvorené diskusie nad Biblickými textami, hlboké vzťahy, modlitbu a aplikáciu písma. A to všetko s pomocou Ducha Svätého.

Čo tým myslíme?

N+1

Vybrali sme si názov n+1, pretože chceme byť vždy otvorení ďalšiemu novému človeku, myšlienke a perspektíve.

Študenti a mladí pracujúci

Každý týždeň sa vo viacerých skupinách po celej Bratislave stretávajú muži a ženy, študenti a mladí pracujúci. Vytvorili sme priestor špecificky pre ľudí ako sme my, pretože sa nachádzame v období našich životov, kedy sa rozhodujeme, čo budeme robiť, prečo to budeme robiť a s kým to budeme robiť. N+1 skupiny nám dávajú podporu pri hľadaní odpovedí na tieto otázky, a tak chceme túto podporu ponúknuť aj iným.

Osobnostný a duchovný rast v Kristovi

Ježiš je naším príkladom v žití a Božia milosť je zdrojom našej nádeje.

Rozhodli sme sa podporovať náš duchovný rast učením sa od seba navzájom, a zdieľaním toho, čo sme dostali. Chceme, aby dobrá správa o Ježišovom živote, smrti a vzkriesení prešla z našich myslí cez srdce do konkrétnych činov. V našom osobnom raste chceme pracovať na našich slabých stránkach a rozvíjať to, v čom sme talentovaní. Nechceme zostať pri našej detskej viere, ale našou túžbou je stať sa dospelými veriacimi, ktorí svoj zrak budú konštantne presúvať zo seba na Boha a druhých ľudí.

Otvorené diskusie nad Biblickými textami

V našich diskusiách o Biblii a Božom charaktere chceme rozmýšľať nad našou osobnou interpretáciou, ako aj nad komentármi sekulárnych a kresťanských mysliteľov. Skupina je otvorená ľuďom z rôznych kresťanských tradícií či bez kresťanského pozadia. Riadime sa mottom: “V podstatných veciach jednota, v ostatnom sloboda, ale vo všetkom láska.”

Hlboké vzťahy:

V našej generácií vnímame prehlbujúcu sa túžbu po autentických vzťahoch. Snažíme sa nájsť cestu von z tejto krízy priateľstiev cez budovanie pohostinného prostredia založeného na dôvere, úprimnosti, povzbudzovaní, empatii a vzájomnom angažovaní sa v našich životoch.

Modlitba

Veľmi dôležitou časťou života našich skupín je modlitba. V spoločnej a osobnej modlitbe sa stišujeme, aby sme viac vnímali Božiu perspektívu v našich životoch a stali sa viac pozornými voči Nemu, iným a sebe.

Aplikácia
Nediskutujeme len kvôli tomu, že sa radi rozprávame, ale chceme zmenu v našich životoch. Chceme hľadať to, čo nám cez texty a diskusiu Boh hovorí do našich životov: do štúdia, práce či vzťahov.

S pomocou Ducha Svätého

Sami však nevieme duchovne rásť. Duch Svätý je však naším radcom, pomocníkom a povzbudzuje nás v každej životnej situácií a to aj napriek našim opakujúcim sa zlyhaniam.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s